مرکز رشد گياهان دارويی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ايلام - www.mpapi.ir


   سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاد دانشگاهی ایلام منصوب شد.  ۱ شهريور ۱۳۹۳


به گزارش روابط عمومی مرکزرشدگیاهان دارویی ومحصولات کشاورزی جهاددانشگاهی طی حکمی از طرف دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهادانشگاهی خانم مریم مؤمنی به عنوان سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاددانشگاهی واحد استان ایلام منصوب شد.


 آدرس خبر:  www.mpapi.ir/news/news.asp?newsnum=56